Edit Content

ผู้นำด้านบริการ
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เราให้บริการแก่บริษัทชั้นนำ ธนาคาร อาคารสำนักงาน โรงเรียนและโรงเเรมด้วยบริการแบบครบวงจร จากทีมงานช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

ติดต่อสำนักงานใหญ่

Contact us

02 719 1166

งานบริการด้านอาคาร

งานบริการด้านอาคารประกอบไป
ด้วย ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบ HVAC, ระบบเครื่องกล, ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบสื่อสาร, ระบบดับเพลิง, ระบบประปา, ระบบสุขาภิบาล, ระบบสัญญาณเตือนภัย, ระบบท่อบริการต่างๆ ภายในอาคาร
การบริการแบบครบวงจรของเรา ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ภายใต้มาตรฐานวิศวกรรมที่ได้รับการรับรองแล้ว

บริการส่วนนี้ได้แก่

งานด้านรีโนเวท ซี่งได้แก่

  • ระบบไฟฟ้า (LV)
  • Split type / AHU
  • ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบดับเพลิง

งานซ่อม ซี่งได้แก่

  • ระบบไฟฟ้า (LV)
  • Split type / AHU
  • ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบดับเพลิง

งานบริการด้านอาคาร ประกอบไปด้วยระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบ HVAC, ระบบเครื่องกล, ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบสื่อสาร, ระบบดับเพลิง, ระบบประปา, ระบบสัญญาณเตือนภัย, ระบบสุขาภิบาล และระบบท่อบริการต่างๆ ภายในอาคาร
การบริการแบบครบวงจรของเรา ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ภายใต้มาตรฐานวิศวกรรมที่ได้รับการรับรองแล้ว

งานด้านรีโนเวท

ระบบไฟฟ้า (LV)

Split type / AHU

ระบบสุขาภิบาล

ระบบดับเพลิง

3J9A4488

งานซ่อม (Repaire)

3J9A4515

ระบบไฟฟ้า (LV)

ระบบปรับอากาศขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (VRF or VRV)

ระบบสุขาภิบาล

ระบบดับเพลิง

รูปแบบการทำสัญญาแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังนี้

1. การบำรุงรักษาตามเวลาแบบไม่ประจำสถานที่เป็นการให้บริการโดยการจัดส่งทีมงาน
เพื่อให้บริการตามช่วงวันและเวลาที่นัดหมาย ตามแผนงานที่กำหนด และในช่วงที่ไม่เข้าดำเนินการ เราจัดเตรียมทีมซ่อมแซมไว้สำรอง ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

2. การบำรุงรักษาตามเวลาแบบประจำสถานที่ เป็นรูปแบบที่ทางเราจัดเตรียมทีมงาน และเครื่องมือเครื่องใช้เข้าประจำสถานที่ของลูกค้าเพื่อให้บริการ การบำรุงรักษาโดยครอบคลุมตลอดช่วงเวลาที่คุณต้องการ รวมไปถึงการให้บริการแบบควบรวม งานดำเนินงานไปด้วย (O&M Operation and Maintenance service) โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก