(0)-2719-1166 webmaster@starlinkthai.com

บริการของเรา > งานบริการด้านอื่นๆ

 

ด้วยความหลากหลายของระบบวิศวกรรมและระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ทำให้ผู้ใช้งานระบบเครื่องจักรประกอบระบบประสบปัญหา ในกรณีที่ระบบและเครื่องจักรไม่สามารถทำงานหรือใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการนั้นๆ บริษัทของเรามีการให้บริการในด้านนี้โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

1. การออกแบบ

  • ในงานติดตั้งทั้งในส่วนของการปรับปรุงและเพิ่มเติม มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดไว้ภายใต้หลักวิศวกรรมเพื่อความเหมาะสมและถูกต้อง

2. การตรวจสอบ

  • โดยใช้ค่าการตรวจวัดจากการบันทึกและใช้เครื่องมือตรวจวัดโดยแบ่งตามลักษณะของระบบและการใช้งาน และประเมินผลตามหลักวิศวกรรม เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขอย่างถูกต้องตามแต่ละกรณี เมื่อเกิดความ่ผิดปรกติในการใช้งานระบบและเครื่องจักร จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการตรวจสอบถึงเหตุของความผิดปรกตินั้น

3. การจัดหา

  • หลังจากการออกแบบ หรือตรวจสอบจนพบปัญหาหรือแนวทางการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่จะช่วยให้แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุง ต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆส่วนทั้ง อะไหล่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และแรงงาน เพื่อให้ระบบเครื่องจักรสามารถใช้งาน ได้สอดคล้องตามจุดประสงค์ที่ได้ถูกกำหนดไว้

4. การซ่อมแซม

  • เครื่องจักรและระบบต่างๆเมื่อถูกเปิดใช้งานแล้วสิ่งที่ตามมา คือความเสื่อม การสึกหรอ การคลาดเคลื่อนในการใช้งาน รวมไปถึงปัจจัยเสริมต่างๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย อันเป็นเหตุที่จะทำให้เครื่องจักรและระบบไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ มีความจำเป็นมีการซ่อมแซมเพื่อให้เครื่องจักรและระบบเหล่านั้นสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม