(0)-2719-1166 webmaster@starlinkthai.com

บริการของเรา > บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

 

เรามีการให้บริการแบ่งออกเป็น สองกลุ่มคือ

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

  • จัดเป็นแบบที่ใช้งานทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนต่างๆอาจจะมีใช้ในอาคารและโรงงานบ้างตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยมีพิกัดความเย็นอยู่ที่ 9,000 BTU-36,000 BTU โดยประมาณ ส่วนใหญ่เครื่องปรับอากาศประเภทนี้จะทำความเย็นด้วยน้ำยาโดยตรง ระบายความร้อนด้วยอากาศ เช่น แบบแยกส่วน แบบติดผนัง แขวนฝ้า สี่ทิศทางและตั้งพื้น

เครื่องปรับอากาศขนาดกลางและใหญ่

  • จะเหมาะสมกับการใช้งานในอาคารสำนักงาน สถานประกอบการ โรงงาน เป็นส่วนใหญ่ จะมีพิกัดความเย็นตั้งแต่ 36,000 BTU ขึ้นไป อาจมีใช้งานในที่พักอาศัยอยู่บ้างก็เป็นในกลุ่มของเครื่องปรับอากาศขนาดกลาง เครื่องปรับอากาศในกลุ่มนี้ีจะมีทั้งที่ใช้น้ำยาเป็นตัวทำความเย็นโดยตรงและแบบที่ใช้น้ำเย็น เป็นตัวทำความเย็น การระบายความร้อนก็มีทั้งแบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ และระบายความร้อนด้วยน้ำ เช่น Package air cooled, Package Water Cooled เครื่องส่งลมเย็น (FCU ,AHU ), ห้องส่งลมเย็น (Buid-Up) รวมไปถึงเครืองทำน้ำเย็น (Chiller WaterCool) และหอผึ่งน้ำ (Coolling Tower) บริษัทของเรามีความสามารถที่จะให้บริการ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศทั้งสองกลุ่มนี้เป็นอย่างดี ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

โดยมีรูปแบบการทำสัญญาแบ่งออกเป็นสองประเภท

1.การบำรุงรักษารายปีแบบรวมอะไหล่

  • คือการบริการ บำรุงรักษาตามรอบความถี่ที่ตกลงตามสัญญา โดยรวมค่าแรงในงานซ่อมแซม และค่าอะไหล่ในกรณีที่เครื่องชำรุด ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกค้าจะสามารถกำหนดงบประมาณ สำหรับการบำรุงรักษาได้คงที่และประหยัดเวลาในกระบวนการเสนอราคาแต่ละครั้ง

2.การบำรุงรักษารายปีแบบไม่รวมอะไหล่

  • คือการบริการ บำรุงรักษาตามรอบความถี่ที่ตกลงตามสัญญา ที่ตกลงกันโดยรวมค่าแรงในงานซ่อมแซม ยกเว้นค่าอะไหล่ที่ไม่นับรวมในสัญญา ซึ่งจะมีการเสนอราคาแยกต่างหากในกรณีที่มีการการเรียกซ่อมแต่ละครั้ง